TÜRK HUKUKUNDA VASİYETNAME

ALANYA LAWYERS

TÜRK HUKUKUNDA VASİYETNAME

 

Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra geçerli olmak üzere son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Buna göre vasiyet, resmî şekilde, miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir. Vasiyetname miras bırakanın ölümünden sonra geçerli olacağı için her zaman tek taraflı olarak vasiyetnameden dönülebilir. Medeni Kanun’un 502. Maddesi uyarınca; vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir. Medeni Kanunda tanımlanmış 3 çeşit vasiyet türü vardır. Bunlar:

  1. RESMİ VASİYETNAME:

Resmi vasiyetname, iki tanığın katılımı ile resmi memur tarafından düzenlenir. Resmi memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Türk Medeni Kanununda sayılmış olan;

  • Fiil ehliyeti bulunmayanlar,
  • Bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar,
  • Okuryazar olmayanlar,
  • Miras bırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.

Ayrıca resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz. Resmi vasiyetname, miras bırakan tarafından okunan ve imzalanan resmi vasiyetname ile miras bırakan tarafından okunmaksızın ve imzalanmaksızın düzenlenen resmi vasiyetname olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

 

Miras bırakan tarafından okunan ve imzalanan resmi vasiyetname: Miras bırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için miras bırakana verir. Vasiyetname, miras bırakan tarafından okunup imzalanır. Miras bırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan eder. Tanıklar, bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı tasarrufa ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar. Vasiyetname içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir.

 

Miras bırakan tarafından okunmaksızın ve imzalanmaksızın düzenlenen resmi vasiyetname: Miras bırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır. Miras bırakan vasiyetnameyi bizzat okuyamaz veya imzalayamazsa memur vasiyetnameyi iki tanığın önünde miras bırakana okur ve bunun üzerine miras bırakan vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder. Bu durumda tanıklar, miras bırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı tasarrufa ehil gördüklerini, vasiyetnamenin kendi önlerinde memur tarafından miras bırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.

 

2. EL YAZILI VASİYETNAME:

El yazılı vasiyetname, metnin başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısı ile yazılmalıdır. Ayrıca miras bırakanın ayırt etme gücüne sahip olduğunun ve 15 yaşını doldurduğunun tespitinin yapılabilmesi için vasiyetnamenin yazıldığı yıl, ay ve günün vasiyetnamede gösterilmesi ve el yazısı ile imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde şekil şartlarına uyulmamış olur. El yazılı vasiyetname sadece okuryazar olanlar tarafından düzenlenebilir.


3.SÖZLÜ VASİYETNAME:

Sözlü vasiyetname sadece olağanüstü durumlarda düzenlenebilir. Buna göre miras bırakan yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyetname düzenleyebilir. Miras bırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler.

Miras bırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları, yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazarak bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belge iki tanık tarafından vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verilir. Tanıklar, miras bırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hâkime beyan ederler.

Ayrıca tanıklar, bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup miras bırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler.

Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay;

Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi;

Sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçer.

Miras bırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer.

 

YABANCI ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ ALMASI, YABANCILARIN ŞİRKET KURMASI ALANYA, ALANYA REAL ESTATE,
Önceki YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİ
Sonraki İNŞAATIN TAMAMLANMAMASI HALİNDE YÜKLENİCİDEN TAŞINMAZ MAL SATIN ALAN VE BUNU TAPUDA TESCİL ETTİREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI TMK 1.023 UYARINCA KORUNUR MU?
alanya icra avukatı, alanya boşanma avukatı, alanya yabancılar avukatı, alanya lawyers

Yorumlar Kapatılmıştır