YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİ

YABANCI ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ ALMASI, YABANCILARIN ŞİRKET KURMASI ALANYA, ALANYA REAL ESTATE,

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36. maddesine göre; “Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler hariç olmak üzere yabancı uyruklu gerçek kişilerin, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin ve uluslararası kuruluşların yüzde elli veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler.”

Bu madde kapsamında yer alan şirketlerin ve bu şirketlerin Türkiye’deki iştiraklerinin, Türkiye’de taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimine ve kullanımına ilişkin usûl ve esasları “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik”te düzenlenmiştir. Buna göre;

%50’den fazla yabancılık unsuru içeren şirketler veya %50 oranında yabancılık unsuru içermese dahi yabancıların, yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip bulunduğu şirketler taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilmek için ilgili yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan belgeler ile birlikte taşınmazın bulunduğu yerdeki Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. Yönetmeliğin 4.maddesinde sayılan belgeler sınırlı sayıdadır. Yatırımcılardan sayılan belgeler haricinde başkaca herhangi bir belge istenemez.

Daha önce yabancı sermayeli şirkete veya yabancı gerçek kişiye yapılmış olan satışa konu ada ve parselde kayıtlı taşınmaz mülkiyeti edinim talepleri de yönetmelik kapsamında olup, ilgili Valiliğe ayrıca müracaat yapılması gerekmektedir.

Yerli sermayeli şirket veya iştirakin daha sonradan hisse devri ile yabancı sermayeli şirket veya iştirake dönüşmesi halinde; hisse devrilen ilişkin bilgilerin devirden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Bakanlık tarafından bu bilgiler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek müdürlük tarafından şirket veya iştirakin tüm taşınmazlarına ilişkin bilgileri Valiliklere bildirilir. Valilikçe yapılan inceleme neticesinde, inceleme sonucunun olumlu olması halinde şirket yetkilisi sahip olunan taşınmazlar ile ilgili olarak taahhütname imzalayarak imza sirküsü ile birlikte belgeleri Valiliğe ibraz eder. İnceleme sonucunun olumsuz olması halinde işlemin gerekçesi, işleme karşı başvurulacak yargı yolu ve süresi yazılı olarak şirkete veya iştirake bildirilir.

Yabancı sermayeli şirkette, yabancı ortağın %49 oranında hissesi bulunması halinde Valiliğe başvuruda bulunmadan taşınmazın bulunduğu yerdeki Tapu Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılabilir. Bu durumda, yabancı şirketin ticaret sicil kaydında “2644 sayıklı kanunun 36.maddesi kapsamında olmayan şirket” şerhinin bulunması gerekmektedir. Rehin tesis edilmesine yönelik başvurular ve ipotek tesis edilmişse icra yoluyla (taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi yoluyla) mülkiyet edinimleri 36. madde kapsamında değildir. Bu sebeple ipotek tesisine ve icra yoluyla mülkiyet edinimine ilişkin başvurular taşınmazın bulunduğu yerdeki Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılabilir.

 

Yabancı Sermayeli Türk Şirketlerinde Valiliklerin İstediği Mülk Edinimi Taleplerinin Değerlendirmeye Alınabilmesi İçin Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgileri ve koordinatlı çap örneği
 3. Taşınmaz mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname ve taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri
 4. Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi
 5. Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde, yabancı ortakların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğünden son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge.
 6. Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde, borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin %10’una veya daha fazlasına sahip yabancı yatırımcılar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı yatırımcıların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden alınan mevcut durumu gösteren belge.
 7. Yabancı yatırımcıların, ortaklık oranının %50’nin altında olmakla birlikte, yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip olduğu şirketlerde, şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğünden onaylı ana sözleşme örneği.

Yabancı Sermayeli Türk Şirketlerinde Sınırlı Ayni Hak Mülk Edinimi İçin Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname ile taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri.
 3. Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi
 4. Şirket ortakları arasında yabancı ortağın payı %50’nin altında olup yabancı ortağın şirket yöneticilerinin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alma yetkisi bulunan şirketlerde ana sözleşme

Başvuruların bizzat, posta veya elektronik posta yoluyla yapılması mümkündür. Valilik, taşınmaz edinimi başvurusunun yapılmasını müteakip üç iş günü içinde özel güvenlik bölgesi açısından değerlendirilmek üzere taşınmazın tapu kayıt bilgilerini ve koordinatlı çap örneğini Genelkurmay Başkanlığı’na veya yetkilendireceği komutanlıklara; İl Emniyet Müdürlüğüne veya İl Jandarma Komutanlığına gönderecektir. Kurumlardan olumlu cevap gelmesi halinde başvuru yapan şirkete valilik izin belgesi verilebilecektir. Kurumlardan 15 gün içerisinde cevap alınamaması halinde olumlu cevap gelmiş gibi işlem yapılacaktır. Tescil işleminin yapılması için Valilik tarafından şirket veya iştirak ile tapu sicil müdürlüğüne üç iş günü içinde yazılı bilgi verilecektir. Tescil talebi, yazılı bilginin şirkete veya iştirake tebliğ edilmesinden itibaren altı ay içinde yapılır. Bu sürenin aşılması halinde, taşınmaz edinimi başvurusu yenilenmesi gerekmektedir.

Taşınmazın özel güvenlik bölgesi içerisinde kalması halinde taşınmaz mülkiyeti edinim talebinin ülke güvenliği açısından uygun olup olmadığı komisyonca değerlendirilir. Komisyon tarafından olumsuz yanıt verilmesi halinde işlemin gerekçesi, işleme karşı başvurulacak yargı yolu ve süresi yazılı olarak başvurucuya bildirilir.

Taşınmaz mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisinin, Yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde edinilmesi veya kullanılması halinde; tesis edilen mülkiyetin veya sınırlı ayni hakların tasfiyeye konu olması durumunda; yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ile işbirliği halinde tasfiye işlemlerine başlanılır.

ALANYA AVUKAT, LAWYER IN ALANYA
Önceki İKAMET İZNİ REDDİ KARARI VE BAŞVURULACEK HUKUKİ YOLLAR
Sonraki TÜRK HUKUKUNDA VASİYETNAME
ALANYA LAWYERS

Yorumlar Kapatılmıştır