İmar Hukuku

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Kentsel dönüşüm, şehirlerin fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak yeniden yapılandırılması sürecidir. Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamaları, 2012 yılında yürürlüğe giren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. Bu kanun, riskli yapıların tespiti, bu yapıların yıkılması ve yeniden inşa edilmesi süreçlerini kapsar. Kentsel dönüşüm projeleri, genellikle eski, depreme dayanıksız ve plansız yapıların yenilenmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Kentsel dönüşüm sürecinde, öncelikle riskli alanların ve yapıların tespiti yapılır. Bu tespitler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Tespit edilen riskli yapılar, mal sahiplerinin onayı alınarak yıkılır ve yerine yeni, güvenli yapılar inşa edilir. Bu süreçte, mal sahiplerine çeşitli teşvikler ve kolaylıklar sağlanır. Örneğin, kira yardımı, kredi desteği ve vergisel avantajlar sunulur.

Kentsel dönüşüm projelerinin başarılı olabilmesi için, yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ve özel sektörün işbirliği yapması gereklidir. Bu işbirliği sayesinde, projelerin hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanır. Ayrıca, kentsel dönüşüm projelerinde sosyal donatı alanlarına, yeşil alanlara ve altyapı yatırımlarına da önem verilmelidir. Böylece, şehirlerin sadece fiziksel yapısı değil, aynı zamanda yaşam kalitesi de yükseltilmiş olur.

İmar Planlarına Karşı İtiraz Davaları

İmar planları, şehirlerin düzenli ve planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla hazırlanan belgelerdir. Bu planlar, şehirlerin hangi bölgelerinde hangi tür yapıların yapılabileceğini, yeşil alanların, yolların ve sosyal donatı alanlarının yerlerini belirler. Ancak, zaman zaman bu planlara karşı itirazlar ve davalar gündeme gelebilir. İmar planlarına karşı itiraz davaları, planların hukuka aykırı olduğu, kamu yararına uygun olmadığı veya kişisel hakları ihlal ettiği gerekçeleriyle açılabilir.

İmar planlarına karşı itiraz süreci, planların askıya çıkarılması ile başlar. Askı süresi boyunca, planlara karşı itirazda bulunmak isteyenler, ilgili belediyeye dilekçe ile başvurabilirler. Bu itirazlar, belediye meclisi veya il genel meclisi tarafından değerlendirilir. İtirazların reddedilmesi durumunda, ilgililer idare mahkemesine dava açabilirler.

İmar planlarına karşı açılan davalarda, mahkemeler planların hukuka uygunluğunu, şehircilik ilkelerine uygunluğunu ve kamu yararını dikkate alır. Mahkemeler, planların iptaline karar verebilir veya planların belirli kısımlarının düzeltilmesini isteyebilir. İmar planlarına karşı itiraz davaları, şehirlerin planlı gelişimini sağlamak ve vatandaşların haklarını korumak açısından büyük önem taşır.

İnşaat Ruhsatlarının Alınması

İnşaat ruhsatı, bir yapının inşa edilmesi için gerekli olan yasal izin belgesidir. İnşaat ruhsatı almak, belirli bir prosedürü takip etmeyi gerektirir ve bu prosedür, ilgili belediyeler tarafından yürütülür. İnşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapılar, kaçak yapı olarak nitelendirilir ve bu yapılar hakkında yıkım kararları alınabilir.

İnşaat ruhsatı almak için öncelikle bir proje hazırlanması gerekir. Bu proje, mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerden oluşur. Proje, ilgili belediyeye sunulur ve belediye tarafından incelenir. Projenin imar planına, yapı denetim yönetmeliklerine ve diğer ilgili mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edilir. Uygun bulunan projelere inşaat ruhsatı verilir.

İnşaat ruhsatı sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise yapı denetim sürecidir. Yapı denetim firmaları, inşaatın projeye ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetler. Bu denetimler, inşaat sürecinin her aşamasında yapılır ve raporlanır. Yapı denetim raporları, inşaatın tamamlanmasının ardından iskan ruhsatı alınması için gereklidir.

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırmasız el atma, devletin veya kamu tüzel kişiliklerinin, bireylerin mülkiyet haklarına izinsiz olarak müdahale etmesi durumudur. Bu durum, mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelir ve Anayasa ile güvence altına alınan temel haklardan biridir. Kamulaştırmasız el atma davaları, bu tür müdahalelere karşı açılan davalardır.

Kamulaştırmasız el atma davalarında, öncelikle mülkiyet hakkının ihlal edildiğinin tespiti gereklidir. Bu tespit, bilirkişi raporları ve diğer deliller ile yapılır. Ardından, mahkeme tarafından mülkiyet hakkının ihlal edildiği kararı verildiğinde, devlet veya kamu tüzel kişilikleri tarafından mülk sahibine tazminat ödenmesine hükmedilir. Tazminat, mülkün piyasa değeri üzerinden belirlenir ve mülk sahibinin zararlarının karşılanması amaçlanır.

Kamulaştırmasız el atma davaları, uzun sürebilen ve karmaşık süreçlerdir. Bu davalarda, mülk sahibinin haklarını savunabilmesi için uzman bir hukuk danışmanından destek alması önemlidir. Ayrıca, davaların başarılı olabilmesi için güçlü deliller ve hukuki argümanlar sunulması gereklidir.

Alanya’da İmar Hukuku açısından diğer önemli bir husus ise, yapı ruhsatı başvuruları esnasında başvurunun değerlendirme süresinin çok uzun olmasıdır. Alanya’da İmar Hukukunda sunduğumuz danışmanlık hizmetiyle bu süreçlerin, en kısa zamanda ve en düşük maliyetlerle üstesinden gelebilirsiniz.

İmar planı yapmakta amaç yapılaşmaya elverişli imar parselleri ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle imar planı öncesi ve sonrasında, taşınmazın yeri değişebilmektedir. Kural olarak, imar planı sonrasında parselin önceki bulunduğu konuma en yakın bir konumda ortaya çıkması gerekmektedir. Ancak, bazı durumlarda yakın yerlerde parsel verilmesi mümkün olmazsa, daha başka bir yerdeki parselle eski parsel takas edilmek suretiyle değiştirilmektedir. Bu sefer de takas edilen parselin eski parselle aynı değerde olmaması çok muhtemeldir. Alanya’da İmar Hukuku konusunda sunduğumuz ayrıcalıklı danışmanlık ve Alanya’da İmar Hukuku Dava Takibi ile sizlerin haklarınızı en iyi şekilde koruyoruz.

Alanya’da Yapı Ruhsatı Almak ve Alanya’da Müteahhitler için kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlıyoruz. Bu sözleşmeleri hazırlarken, işin sadece hukuki boyutunu değil, teknik ve mimari konulara da birebir dahil olarak projelerin taslak çizimi; mimari, statik, elektrik ve sıhhi projelerinin hazırlanmasına katkıda bulunuyoruz. Sözleşme esnasında taslak mimari projeyi ortaya koyarak, müvekkillerimizin ne üzerinde anlaştıklarını gözler önüne seriyoruz. Alanya’da Kat Karşlığı İnşaat Sözleşmelerinin teknik şartnamelerini hazırlıyor ve taşınmazların paylaşımı konusunu netleştiriyoruz.

Deprem, tüm Türkiye için olduğu gibi, Alanya içinde kaçınılmaz bir gerçektir. Alanya İmar Hukuku Danışmanlık faaliyeti olarak, kentsel dönüşüm uygulamalarına liderlik ediyoruz. Alanya’da Kentsel Dönüşüme yetki verme kapasitesi olan yapı denetim firmaları ile işbirliği içerisinde yapının dayanıklı olmadığı raporunu alıyoruz. Bina sahipleri ve müteahhitleri bir araya getirerek müzakere sürecini yönetiyor ve yapınızın kentsel dönüşüme girerek yenilenmesini sağlıyoruz. Alanya’da A sınıfı müteahhitlik firmaları ile sizleri görüştürerek, dönüşüm esnasında devlet tarafından sunulan kira yardımlarından azami ölçüde yararlanmanızı sağlıyoruz. Bu esnada yeni taşınmazın paylaşımını sözleşmeye bağlayarak bütün tarafların hukuki geleceğini güvenceye alıyoruz.

İmar planları, idarenin düzenleyici bir İdari İşlemidir. Bu işlemlere itiraz etmek ise süreye tabiidir. Bu işlemlere zamanında itiraz etmek ve gerekli yollara başvurmak çok önemlidir. Eğer yeni Alanya İmar Planı, menfaatlerinize ve kazanılmış haklarınıza zarar veriyorsa bunun en kısa zamanda dava edilmesi önem kazanmaktadır.

Kamu kurumları, kamu hizmeti sunmak için yaptıkları bina ve tesis alanları eğer özel mülkiyet olan bir yere isabet edecek ise bu alanları kamulaştırma işlemine tabii tutmaları gerekmektedir. Kamulaştırma işlemi yapılırken, bu alana değer biçilmek suretiyle kamulaştırma yapılmaktadır. Bazen devlet tarafından biçilen değerin, ederinden düşük olması halinde bu bedelin yükseltilmesi için dava açılması gerekmektedir. Alanya İmar Hukuku Avukatlarımız, dosyanızı değerlendirerek taşınmazınız eder değeri üzerinden kamulaştırılmasını sağlamaktadır.

Kamulaştırma için idareler bütçe ayırmaktadırlar. Ancak bazen bütçe ayrılmaması bazen de takas etme vaadiyle, bireylere ait taşınmazların kamulaştırılmadan kullanılması söz konusu olmaktadır. Kamulaştırma kararları, idarenin bağlı bulunduğu bakanlıkla yapacağı ve uzun süren bürokratik işlemlere tabii olduğundan süreç uzamaktadır. Bu takdirde kamulaştırmasız el atma meydana gelmektedir. Alanya’da Kamulaştırmasız El Atma Avukatı olmak ciddi bir bilgi birikimini gerektirmektedir. Alanya’da Kamulaştırmasız El Atma Davası konusundaki deneyimlerimizle sizin yanınızdayız.

İletişim

    İletişime Geç:
    Bize Danışın