İcra ve İflas Hukuku

Alanya’da Şahıs ve Şirketlerden Olan Alacaklarınızı tahsil ve takipte müvekkillerimize yardım ediyoruz.

İcra ve İflas Hukukunun Temel Kavramları
İcra ve İflas Hukuku, esas itibarıyla iki ana süreçten oluşur: İcra ve iflas. İcra süreci, alacaklının borçlunun mal varlığı üzerindeki haklarını yasal yollarla tahsil etmesini içerir. Bu süreç, icra daireleri tarafından yürütülür ve borçlunun maddi varlıklarının haczedilmesi ile sonuçlanabilir. İflas süreci ise, borçlunun borçlarını karşılayacak mali güce sahip olmadığını resmi olarak ilan etmesi ve mal varlığının adil bir şekilde alacaklılar arasında dağıtılması işlemlerini kapsar.

İcra Sürecinin Aşamaları
İcra süreci genellikle alacaklının icra dairesine başvurması ile başlar. Alacaklı, borçlunun ödeme yapmaması durumunda, borcun tahsili için resmi bir talepte bulunur. İcra dairesi, borçlunun mal varlığına el koyma ve satışa çıkarma yetkisine sahiptir. Bu süreç, borçlunun mali durumuna göre değişiklik gösterebilir ve bazı durumlarda mal varlığının tamamı veya bir kısmı haczedilebilir.

İflas Sürecinin Özellikleri
İflas süreci, borçlunun finansal yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin resmi bir şekilde tanınmasıdır. Bu süreç, borçlunun mal varlığının tasfiye edilmesi ve elde edilen gelirin alacaklılara dağıtılmasıyla sonuçlanır. İflas, borçlunun ekonomik olarak yeniden yapılandırılmasına olanak tanıyarak, finansal istikrarın sağlanmasına yardımcı olur.

İcra ve İflas Hukukunun Önemi
İcra ve İflas Hukuku, ekonomik sistem içinde adil bir denge kurar. Alacaklıların haklarını korurken, borçlulara da mali durumlarını düzeltme ve yeniden yapılanma şansı verir. Bu hukuk dalı, finansal krizlerin ve kötü yönetimlerin sonuçlarını minimize ederek, ekonomik sistemin sağlıklı işleyişini destekler.

İletişim

    İletişime Geç:
    Bize Danışın