Kütüphane

HUKUK HAKKINDA HERŞEY

KÜTÜPHANE

Citizenship Lawyer in Alanya

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE SONUÇLARI

Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmeliği Değişiklikleri ve Sonuçları 12.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik öncesi ve sonrası durumu kıyas etmek için 20. Maddenin DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ haline bakacak olursak: “En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki TAŞINMAZI tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı” ibaresi bulunmaktaydı. Önceki madde hükmüne göre Türkiye’de taşınmazların tamamının, nitelik kısıtlaması olmaksızın, 3 yıl satılmamak kaydıyla edinilmesi mümkün idi. Yapılan yeni düzenlemede […]

DETAYLAR
alanya icra avukatı, alanya boşanma avukatı, alanya yabancılar avukatı, alanya lawyers

İNŞAATIN TAMAMLANMAMASI HALİNDE YÜKLENİCİDEN TAŞINMAZ MAL SATIN ALAN VE BUNU TAPUDA TESCİL ETTİREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI TMK 1.023 UYARINCA KORUNUR MU?

CEVAP: Korunmaz   Kat karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) inşaat sözleşmeleri karşılıklı edimleri içeren tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Yüklenicinin temel borcu eseri meydana getirmektir. Yüklenici yükümlülüklerini yerine getirdiğinde arsa sahibine karşı kazandığı kişisel hak nedeniyle arsa payı veya bağımsız bölüm tapusunun devrini ondan isteyebileceği gibi, BK. md. 162’ye dayanarak kişisel hakkını arsa sahibinin izin ve onayı gerekmeksizin üçüncü kişilere yazılı olmak koşuluyla devir ve temlik edebilir.   Üçüncü kişinin mülkiyet hakkının doğabilmesi için kendisine pay devreden yüklenicinin edimini yerine […]

DETAYLAR
ALANYA LAWYERS

TÜRK HUKUKUNDA VASİYETNAME

TÜRK HUKUKUNDA VASİYETNAME   Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra geçerli olmak üzere son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Buna göre vasiyet, resmî şekilde, miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir. Vasiyetname miras bırakanın ölümünden sonra geçerli olacağı için her zaman tek taraflı olarak vasiyetnameden dönülebilir. Medeni Kanun’un 502. Maddesi uyarınca; vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir. Medeni Kanunda tanımlanmış 3 çeşit vasiyet […]

DETAYLAR
YABANCI ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ ALMASI, YABANCILARIN ŞİRKET KURMASI ALANYA, ALANYA REAL ESTATE,

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİ

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36. maddesine göre; “Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler hariç olmak üzere yabancı uyruklu gerçek kişilerin, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin ve uluslararası kuruluşların yüzde elli veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler.” Bu madde kapsamında yer […]

DETAYLAR
ALANYA AVUKAT, LAWYER IN ALANYA

İKAMET İZNİ REDDİ KARARI VE BAŞVURULACEK HUKUKİ YOLLAR

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Türkiye’de ikamet iznine ilişkin yasal düzenlemeler 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ilgili kanunun uygulanmasına dair yönetmelik ile belirlenmiştir. Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların ilgili kanun ve kanunun uygulanmasına dair yönetmelik hükümleri uyarınca başvuruda bulunmaları gerekir. İkamet İzni Başvurusunun Reddi Sebepleri; Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması, Vize muafiyet süresi tamamlandıktan sonra ikamet izni başvurusunda bulunması, […]

DETAYLAR

KRİPTO PARA VARLIKLARININ HACZİ

KRİPTO PARA VARLIKLARININ HACZİ Haciz: devletin, para borcu bulunan bir kişinin, alacaklının talebi ile borcuna yetecek miktardaki mal veya haklarına hukuken el koymasıdır. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 88. Maddesi: “Haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ile altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder.” uyarınca kripto paralar, İcra ve İflas Kanununun yukarıdaki maddesinde belirtilen ‘altın ve gümüş gibi kıymetli şeyler’ kapsamında değerlendirilebilmektedir. Bu sayede taşınır haczi kapsamında kripto paraların haczi […]

DETAYLAR
alanya avukat, english speaking lawyer

MALPRAKTİS NEDİR?

Doktor Uygulama Hatası Nedeniyle (Malpraktis) Tazminat Davası Malpraktis, doktor, diş hekimi, tıp merkezi, poliklinik, hastane sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği veya ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, hatalı tedavi veya eksik bakım hizmeti neticesinde hastanın zarar görmesinden dolayı açılan tazminat davasıdır. Doktorun uygulama hatası da denilmektedir. Tıbbi malpraktis (doktor hatası) nedeniyle tazminat davası; hastalığın teşhisi (öykünün alınması, tetkiklerin yapılması vb.), tedavisi (hastaya ilaç verilmesi, ameliyat edilmesi, iğne yapılması vb.) ve hastanın bakımı aşamalarında tıbbi standartlara aykırı yapılan her türlü uygulamadan kaynaklanmaktadır. Tıbbi malpraktis […]

DETAYLAR
ALANYA DEPORT, DEPORT TÜRKİYE, DEPORT FOR RUSSIANS

HAKKINDA SINIR DIŞI EDİLME KARARI ALINAN YABANCI NE YAPMALI?

Sınır Dışı Etme Kararını vermeye Yetkili Makam Sınır dışı edilme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenmiştir. 6458 sayılı kanunun Sınır Dışı Etme Kararı başlıklı 53. Maddesi uyarınca Göç İdaresi Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya re’sen Valiliklerce alınır. Sınır Dışı Etme Kararının Verileceği Haller 6458 sayılı kanunun 54. Maddesinde sınır dışı etme kararının hangi hallerde alınacağı bildirilmiştir. Buna göre; 5237 sayılı Kanunun (Türk Ceza Kanunu) 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler Terör örgütü yöneticisi, üyesi, […]

DETAYLAR
attorney in alanya

YABANCILARIN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

    Türk vatandaşlığının kazanılması, doğumla kazanma (aslen kazanma) ve sonradan kazanma (müktesep kazanma) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması ise kendi içinde yine farklı şekilde kazanım yollarına ayrılmaktadır. Bunlardan birisi olan ve bizim üzerinde duracağımız ve inceleyeceğimiz kazanım biçimi ise istisnai yolla Türk vatandaşlığının kazanılması başlığıdır. Bu başlığın alt dalı da yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasıdır. Türk Vatandaşlığı Kanunu m.12’de, bazı yabancılara m.11’deki şartları taşımaksızın istisnai yolla Türk vatandaşlığını kazanma imkânı tanınmıştır. İstisnai yolla Türk vatandaşlığın kazanılmasında […]

DETAYLAR
Arapça konuşan avukat

Sınır dışı emri nedir?

Yasaların sağladığı gerekçeleri ihlal eden yabancıların sınır dışıine sevkine karar verilir. Sınır dışı kararları sadece illere göre alınabiliyor. Kanunla illere değerlendirme ve karar verme aşaması için 48 saat süre verildi. Sınır dışı etme kararını kim veriyor? Sınır dışı edilmesi gereken yabancılar yasada şu şekilde yer almaktadır: İşledikleri suçlardan dolayı hapse atılan yabancılar. Bir terör örgütünün veya suç örgütünün yöneticileri, üyeleri veya destekçileri. Vize almak, ikamet etmek ve ülkeye giriş yapmak için yanlış bilgi ve belge kullananlar. Ülkede bir şekilde geçimini sağlamak isteyenler [...]

DETAYLAR
lawyer in Alanya

BORÇLUNUN EVİ HACZEDİLEBİLİR Mİ?

İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asıl olan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaktır bu yüzden de kural olarak borçlularım tüm mallarının haczi mümkündür. Bununla birlikte gerek insani düşünceler gerekse kamu düzeni düşüncesiyle borçlunun kendi hayatını ve ailesinin hayatını devam ettirebilmesi için bazı malları hacizden muaf tutulmuştur. İİK82’deki mal ve haklar, borçlu ve ailesinin yoksul kılınıp, sonuçta devletin sosyal yardımına muhtaç bırakılmaması ve borçlunun ekonomik varlığını devam ettirebilmesi düşüncesine dayanılarak haczedilemez sayılmıştır. Takip hukukunda asıl olan amaç borcun ödenmesi, […]

DETAYLAR
Alanya İmar Durum

İMAR DURUM BELGESİ NEDİR? NASIL ALINIR? NE İŞE YARAR?

İmar durum belgesi, maliki bulunduğunuz taşınmazın nasıl kullanılacağını(konut, konut+ticaret veya ticari alan, turizm bölgesi vs.); yapıların nizamını(bitişik veya ayrı); kat sayılarını; taşınmaz üzerine oturacak yapının taban alanı ve kat alanı hesabı hakkındaki bilgileri veren bir belgedir. İmar durum belgesi, her türlü inşa faaliyeti hakkında ruhsat alınması esnasında gerekli olan bir belgedir. Alınan bu belge güncel olmalıdır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre başvuru tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde ilgili idare bu belgeyi verir. Belgenin herhangi bir nedenle verilmemesi veya sürüncemede […]

DETAYLAR
English Speaking Lawyer in Alanya

EFT/HAVALE İŞLEMLERİNDE AÇIKLAMA YAZMAK NE KADAR ÖNEMLİ?

İnternet bankacılığının ve sanal ticaretin yaygınlaşması ile beraber, kişiler arasında para akışı oldukça hızlandı. Artık hepimiz alacakları, borçları, faturaları bankaların telefon uygulamalarını kullanarak gönderiyoruz. Sanal alışverişlerde ödeme karşılığında ürün veya hizmet bulunması nedeniyle, burada yaşanabilecek bir sorunda ispat oldukça kolay; ancak, özel kişiler arasında cereyan eden para trafiğinde, para gönderilmesine sebep olan hukuki ilişkiyi tespit etmek kolay değil. Burada da EFT ve HAVALE işlemlerinde yapılan açıklamalar önem kazanıyor. Hukuken, EFT ve HAVALE yaparken yapılan açıklamalar, tek taraflı bir beyan olup; […]

DETAYLAR
Alanya Boşanma Avukatı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA “GERÇEK ALACAK” KAVRAMI NEDİR?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA “GERÇEK ALACAK” KAVRAMI Tasarrufun iptali davası İİK 277 ve 284. Maddeleri arasında düzenlenmiş bir dava çeşididir. İcra hukukuna özgü bir davadır. Bu nedenle, muvazaa davası gibi herkes tarafından ve süre sınırına tabii olmadan açılması mümkün değildir. Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için İİK 277 vd. uyarınca bazı unsurlar bulunmak zorundadır. Bunlar: a)Davacının davalı borçluda gerçek bir alacağının bulunması,b)Borçlu hakkında yapılan icra takibinin kesinleşmiş olması,c)İptal konusu tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olması,d) Borçlu hakkında alınmış aciz belgesinin bulunmasıdır. Öncelikle tasarrufun iptali […]

DETAYLAR
Alanya'da Kiracılara Hukuki Destek

KİRA BORCUNA KARŞILIK ALINAN SENETLER HAKKINDA KİRACILARA TAVSİYELER

Kira sözleşmeleri; bir taşınmazın kullanma ve yararlanma hakkının belli bir süre boyunca, kira alacağı karşılığında üçüncü bir kişiye devredilmesi ile meydana gelmektedir. Kira sözleşmesinin asli unsurlarından birisi, kira alacağıdır. Kira alacağı, hem kiracının hem de kiralayanın haklarını korumak bakımından belirli olmalıdır. Alanya’da ev sahipleri, kira alacağını garanti altına almak; kolay bir şekilde tahsil etmek amacıyla kira alacağı karşılığında kiracıdan kambiyo senetleri(çek,senet,bono) almaktadır. Ancak kiraya verenler bazen, bu senetleri haksız yere icraya koyarak veya sattıkları taşınmazdaki kiracıyı çıkarmak amacıyla veriliş amaçlarının […]

DETAYLAR
Attorney in Alanya For Divorce

ŞİRKETİN İHYASI NEDİR, NİÇİN VE NASIL YAPILIR?

Şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Tüzel kişilik devam ettiği müddetçe hak ve borç edinme ehliyetine sahiptirler. Bu nedenle Türkiye’de ticari işletme açmak isteyen yabancılar, kendi adlarına hak ve borç edinme konusunda karşılaşabilecekleri problemleri(ikamet izni, çalışma izni, yabancıların tapu edinmesi konusundaki kısıtlamalar) aşmak amacıyla kendi şahıslarından ayrı ticaret şirketleri tesis etmektedirler. 2012 yılı öncesinde Türkiye’de yabancıların taşınmaz elde etmesi karşılıklılık prensibine tabii olduğu için, bu şartı taşımayan yabancı ülke vatandaşları sadece konut amaçlı taşınmaz almak için dahi şirket […]

DETAYLAR

ESKİ KAT MALİKİNİN BORÇLARINDAN, YENİ MALİK SORUMLU MUDUR?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, her malik veya malik gibi faydalanan kimse(kiracı, sükna hakkı sahibi) bina için yapılan giderlere ortak olarak katılmak zorundadır. Bağımsız bölümler; kat veya bölüm fark etmeksizin bu masraflara katılmalıdır. Kat malikleri bazı masraflara sahip oldukları metrekare oranında katılırken(sigorta primleri, ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme, onarım, yönetici aylığı, ortak tesislerin işletme maliyetleri, giderler için toplanan avanslar) bazı masraflara eşit oranda katılmak durumundadırlar(kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, bekçi giderleri ve bunlar için toplanan avanslar). Kat maliklerinden birinin bu giderlere katılmayı reddetmesi […]

DETAYLAR